Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Verhuislift verhuur Nederland

Verhuislift verhuur Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77406842 en is gevestigd aan Bilderdijkkade 50 A8, 1053VN te Amsterdam

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Verhuislift verhuur Nederland.
3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
5. Diensten: de Diensten die Verhuislift verhuur Nederland aanbiedt zijn het verhuizen van zaken c.q. verhuisgoederen in de breedste zin van het woord.
6. Verhuislift verhuur Nederland: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
7. Opdrachtgever: de Consument of het Bedrijf dat Verhuislift verhuur Nederland heeft aangesteld, projecten aan Verhuislift verhuur Nederland heeft verleend voor Diensten die door Verhuislift verhuur Nederland worden uitgevoerd, of waaraan Verhuislift verhuur Nederland een Aanbod heeft gedaan.
8. Overeenkomst: elke verhuisovereenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Verhuislift verhuur Nederland, alsmede voorstellen van Verhuislift verhuur Nederland voor Diensten die door Verhuislift verhuur Nederland aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Verhuislift verhuur Nederland waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
9. Verhuisprijs: het (uur)tarief zoals is bepaald in de Overeenkomst voor het uitvoeren van de Diensten door Verhuislift verhuur Nederland.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Verhuislift verhuur Nederland, elke Overeenkomst tussen Verhuislift verhuur Nederland en Opdrachtgever en op elke dienst die door Verhuislift verhuur Nederland wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Verhuislift verhuur Nederland aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Verhuislift verhuur Nederland is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval Verhuislift verhuur Nederland niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door Verhuislift verhuur Nederland gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Verhuislift verhuur Nederland is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Verhuislift verhuur Nederland het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Verhuislift verhuur Nederland gegronde reden te weigeren.
3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van Verhuislift verhuur Nederland zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Verhuislift verhuur Nederland heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Verhuislift verhuur Nederland te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Verhuislift verhuur Nederland is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
4. Elke Overeenkomst die met Verhuislift verhuur Nederland wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Verhuislift verhuur Nederland wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Verhuislift verhuur Nederland is verbonden.
5. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
6. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, althans voor de duur van de verhuisopdracht. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Verhuislift verhuur Nederland van Opdrachtgever verkrijgt, dan wel van de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de verhuisgoederen die Opdrachtgever voor de uitvoering van de dienstverlening ter beschikking stelt aan Verhuislift verhuur Nederland.
2. Zowel Opdrachtgever als Verhuislift verhuur Nederland kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. Zowel Opdrachtgever als Verhuislift verhuur Nederland kan de Overeenkomst voor of bij de aanbieding van de verhuisgoederen ontbinden indien zich bij een der partijen omstandigheden voordoen of naar voren komen die de wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien deze haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd om de Overeenkomst niet, of op andere voorwaarden aan te gaan.
4. Als Opdrachtgever annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot 30 dagen voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding 15% van de Verhuisprijs. Bij annulering binnen veertien tot zeven dagen voor de overeengekomen verhuisdatum bedraagt de schadevergoeding 75 procent van de Verhuisprijs. Bij annulering binnen zeven dagen voor de overeengekomen verhuisdatum is Opdrachtgever de volledige Verhuisprijs verschuldigd.
5. Zowel Opdrachtgever als Verhuislift verhuur Nederland kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Verhuislift verhuur Nederland nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening

1. Verhuislift verhuur Nederland zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Hieronder wordt in ieder geval verstaan dat Verhuislift verhuur Nederland de verhuisgoederen, op de in de Overeenkomst bepaalde staat van verpakking of demontage, ter bestemming af te leveren. Verhuislift verhuur Nederland staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Verhuislift verhuur Nederland de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Verhuislift verhuur Nederland aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Verhuislift verhuur Nederland heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Verhuislift verhuur Nederland niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Verhuislift verhuur Nederland, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Verhuislift verhuur Nederland is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Verhuislift verhuur Nederland Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Verhuislift verhuur Nederland aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Verhuislift verhuur Nederland of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Verhuislift verhuur Nederland recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht de verhuisgoederen op de in de Overeenkomst bepaalde wijze, tijd en plaats aan Verhuislift verhuur Nederland ter beschikking te stellen. Indien Opdrachtgever de verhuisgoederen niet, althans incorrect of niet tijdig, ter beschikking stelt aan Verhuislift verhuur Nederland, is Verhuislift verhuur Nederland gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is verplicht alle door Verhuislift verhuur Nederland verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst, waaronder tevens begrepen informatie met betrekking tot de (woon)locatie. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Verhuislift verhuur Nederland niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3. Opdrachtgever is in ieder geval verplicht Verhuislift verhuur Nederland in te lichten over de aanwezigheid van:
a. Verhuisgoederen waarvoor een bijzonder risico van beschadiging bij de uitvoering van de dienstverlening geldt;
b. Verhuisgoederen waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van beschadiging van de overige verhuisgoederen, dan wel het (verhuis)materiaal van Verhuislift verhuur Nederland oplevert;
c. Verhuisgoederen van technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale voor de aanvang van het voervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt;
d. Verhuisgoederen van bijzondere aard, dan wel verhuisgoederen die onderworpen zijn aan bijzondere voorschriften van binnen- en/of buitenlandse autoriteiten, zoals voorwerpen, dan wel verzamelingen van bijzondere waarde, kunstvoorwerpen en vuurwapens;
e. Gevaarlijke zaken of stoffen als bedoeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.
4. Opdrachtgever is verplicht maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan de aangewezen locatie van verhuizing en de locatie van waaruit wordt verhuisd. Hieronder wordt begrepen, maar niet beperkt tot: maatregelen tot bescherming van de muren en vloeren van voornoemde locaties.
5. Verhuislift verhuur Nederland is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Verhuislift verhuur Nederland verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Verhuislift verhuur Nederland voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
6. Verhuislift verhuur Nederland kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Verhuislift verhuur Nederland gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Verhuislift verhuur Nederland.
7. Opdrachtgever is verplicht de verhuisgoederen bij aflevering op beschadigingen te controleren. Indien dit bij aflevering niet mogelijk is, dient klant de verhuisgoederen binnen 2 dagen na aflevering te controleren en eventuele beschadigingen schriftelijk te melden bij Verhuislift verhuur Nederland. Bij uitblijven van een dergelijke mededeling wordt Verhuislift verhuur Nederland geacht de verhuizing zonder waarneembare schade te hebben uitgevoerd.
8. Opdrachtgever dient (medewerkers van) Verhuislift verhuur Nederland te allen tijde op een fatsoenlijke wijze te behandelen. In geval van wangedrag van Opdrachtgever, is Verhuislift verhuur Nederland gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen.
9. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief parkeer- of vervoerruimte, voor de verhuislift(en) zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat opdrachtnemer in redelijkheid in staat wordt gesteld de overeenkomst schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren. Opdrachtgever verplicht zich om kennis te nemen van de bouwkundige staat van het pand, met name balkon en/of balustrade teneinde schadeloos te kunnen werken met de verhuislift(en) en zo nodig bescherming of versteviging aan te brengen.
10. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die van derden daaronder begrepen, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen van opdrachtgever als bedoeld in dit artikel, vanwege slechte staat en/of ondeugdelijke locaties en/of constructies en/of schade aan het pand, balkon/balustrade, dakpannen e.d. indien de verhuislift daartegen geplaatst moet worden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden jegens wegens vorenbedoelde schade.Artikel 8 Verhuur

1. Verhuislift verhuur Nederland zal, indien overeengekomen, verhuisdozen voor de overeengekomen huurperiode beschikbaar stellen aan Opdrachtgever.
2. De huurtermijn vangt in beginsel aan op het moment van aflevering en eindigt wanneer het huurobject compleet en intact door Verhuislift verhuur Nederland is opgehaald.
3. Opdrachtgever wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Opdrachtgever is gehouden om het gehuurde in goede staat terug te leveren. Indien bij of na terug levering uit onderzoek blijkt dat het teruggeleverde niet in goede staat verkeert, is Opdrachtgever verplicht de herstel- en/of vervangingskosten en eventuele andere schade aan Verhuislift verhuur Nederland te vergoeden. Opdrachtgever is voorts te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan, en/of veroorzaakt door het gehuurde tijdens alle transporten, die door of in opdracht van Opdrachtgever of een derde aan wie is doorverhuurd worden uitgevoerd
4. Doorverhuur is verboden tenzij Opdrachtgever expliciet schriftelijk toestemming van Verhuislift verhuur Nederland heeft om het gehuurde door te verhuren aan derden indien Opdrachtgever gebonden blijft aan deze Overeenkomst met Verhuislift verhuur Nederland.
5. Bij een niet tijdige terug levering van het gehuurde, na afloop van de huurperiode, is Opdrachtgever verplicht de schade voortvloeiende uit deze termijnoverschrijding aan Verhuislift verhuur Nederland te vergoeden.
6. De huurprijzen zijn exclusief eventuele brandstof, aanvoer- en transportkosten voor het ophalen van het gehuurde na afloop van de huurperiode, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 9 Verplichtingen Opdrachtgever als Huurder

Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen dat het gehuurde in goede staat en tijdig en op de gewenste locatie aanwezig is na afloop van de huurperiode.

Artikel 10 (Op)Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van het gehuurde wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Verhuislift verhuur Nederland of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Verhuislift verhuur Nederland recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient Verhuislift verhuur Nederland schriftelijk in gebreke te stellen. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door Verhuislift verhuur Nederland bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is het gehuurde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van Verhuislift verhuur Nederland.
4. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en gebruik van het gehuurde.

Artikel 11 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen uurtarief. De kosten voor het meerwerk worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht bij Opdrachtgever. Verhuislift verhuur Nederland is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Verhuislift verhuur Nederland, Verhuislift verhuur Nederland een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.
3. Indien Opdrachtgever de overeengekomen verhuisdatum wenst te wijzigen, dient Opdrachtgever hiertoe ten minste 7 dagen voor de verhuisdatum een verzoek in te dienen bij Verhuislift verhuur Nederland. Verhuislift verhuur Nederland is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 12 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Verhuislift verhuur Nederland voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief zoals bepaald in de Overeenkomst.
3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Verhuislift verhuur Nederland haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de verhuisdatum te betalen.
5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
6. Verhuislift verhuur Nederland is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Verhuislift verhuur Nederland.
8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Verhuislift verhuur Nederland zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Verhuislift verhuur Nederland meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 14 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Verhuislift verhuur Nederland gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Verhuislift verhuur Nederland de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Verhuislift verhuur Nederland verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Verhuislift verhuur Nederland tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Verhuislift verhuur Nederland op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 15 Opschorting en ontbinding

1. Verhuislift verhuur Nederland is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
2. Verhuislift verhuur Nederland is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
3. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Verhuislift verhuur Nederland te vergoeden voor elk financieel verlies dat Verhuislift verhuur Nederland lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.
4. Zowel Opdrachtgever als Verhuislift verhuur Nederland kan de Overeenkomst voor of bij de aanbieding van de verhuisgoederen ontbinden indien zich bij een der partijen omstandigheden voordoen of naar voren komen die de wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst niet behoefde te kennen, doch die, indien deze haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden opgeleverd om de Overeenkomst niet, of op andere voorwaarden aan te gaan.
5. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wanneer hem door Verhuislift verhuur Nederland, of anderszins, bekend is geworden dat Verhuislift verhuur Nederland de verhuizing niet op de overeengekomen dag en tijd zal kunnen uitvoeren, behoudens in het geval van overmacht zoals omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden. Hiervan dient Opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling of schriftelijk mededeling te doen aan Verhuislift verhuur Nederland.
6. Indien Opdrachtgever de verhuisgoederen in het geheel niet binnen de in de Overeenkomst bepaalde tijd ter beschikking stelt aan Verhuislift verhuur Nederland is Verhuislift verhuur Nederland gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Opdrachtgever is verplicht om de daaruit voortvloeiende schade van Verhuislift verhuur Nederland te vergoeden.
7. In afwijking van het in het vorige lid bepaalde, is Verhuislift verhuur Nederland verplicht om de wel ter beschikking gestelde verhuisgoederen te verhuizen indien Opdrachtgever een deel van de overeengekomen verhuisgoederen binnen de in de Overeenkomst bepaalde tijd ter beschikking stelt aan Verhuislift verhuur Nederland.

Artikel 16 Overmacht

1. Verhuislift verhuur Nederland is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Verhuislift verhuur Nederland wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Verhuislift verhuur Nederland, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Verhuislift verhuur Nederland zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Verhuislift verhuur Nederland , (vii) weersomstandigheden die de uitvoering van de Diensten vrijwel onmogelijk of gevaarlijk maken en (viii) overige situaties die naar het oordeel van Verhuislift verhuur Nederland buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Verhuislift verhuur Nederland is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 17 Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Verhuislift verhuur Nederland alleen geacht te bestaan indien Verhuislift verhuur Nederland dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Verhuislift verhuur Nederland, is Verhuislift verhuur Nederland uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Verhuislift verhuur Nederland binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Verhuislift verhuur Nederland deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Verhuislift verhuur Nederland in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Verhuislift verhuur Nederland leidt tot aansprakelijkheid van Verhuislift verhuur Nederland, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Verhuislift verhuur Nederland. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Indien Opdrachtgever niet opkomt, weigert de verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de vereiste spoed in ontvangst neemt, of voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is de verhuizer gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever, dan wel rechthebbende, op te slaan in een daartoe geschikte bewaarplaats. Verhuislift verhuur Nederland stelt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte.
5. Verhuislift verhuur Nederland sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Verhuislift verhuur Nederland is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
6. Opdrachtgever vrijwaart Verhuislift verhuur Nederland voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Verhuislift verhuur Nederland geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Verhuislift verhuur Nederland.
7. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Verhuislift verhuur Nederland nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Verhuislift verhuur Nederland haar eigen advies.
8. Verhuislift verhuur Nederland staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Verhuislift verhuur Nederland verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Verhuislift verhuur Nederland vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Verhuislift verhuur Nederland binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. 14 dagen na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Verhuislift verhuur Nederland.

Artikel 18 Geheimhouding

1. Verhuislift verhuur Nederland en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Verhuislift verhuur Nederland bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Verhuislift verhuur Nederland is verkregen.
2. Indien Verhuislift verhuur Nederland op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Verhuislift verhuur Nederland zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Verhuislift verhuur Nederland niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen Verhuislift verhuur Nederland en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Verhuislift verhuur Nederland verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Verhuislift verhuur Nederland zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Verhuislift verhuur Nederland van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Verhuislift verhuur Nederland voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart Verhuislift verhuur Nederland voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Verhuislift verhuur Nederland verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Verhuislift verhuur Nederland of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@verhuislifthuren.online met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Verhuislift verhuur Nederland de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Verhuislift verhuur Nederland zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Verhuislift verhuur Nederland en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Verhuislift verhuur Nederland heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Verhuislift verhuur Nederland en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.


Amsterdam, 15 juni 2020